Pro žadatele

grant application

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku lze zasílat poštou nebo doručit osobně do sídla Nadace.

Uzávěrka pro podávání žádosti je do 15. března.

Pravidla Nadace Experientia

Všeobecné informace

Správní rada Nadace Experientia se usnesla v tom smyslu, že bude rozhodovat

o předložených žádostech o udělení nadačního příspěvku na základě níže uvedených pravidel tak, aby byl naplněn cíl Nadace.

Žádost je určena pouze pro fyzické osoby, a to výhradně k pokrytí cestovních a pobytových nákladů.

Rozhodujícím kritériem pro získání nadačního příspěvku je prokázání dosavadních vynikajících studijních výsledků žadatele spolu s kvalitou a originalitou předloženého projektu. Nedílnou součástí žádosti je doporučení školitele PhD studia, které musí obsahovat odbornou a osobní garanci. Před posouzením žádosti si správní rada nadace nechá vypracovat stanovisko nezávislého odborného experta ze členů Advisory Board.

O předložených žádostech se bude jednat v co nejkratší době po vyhlášeném termínu podání a žadatelé budou o stanovisku správní rady neprodleně informováni. Rozhodnutí správní rady je konečné.

Součástí podmínek pro udělení příspěvku je závazek úspěšného žadatele podat písemné zprávy o použití příspěvku ve stanoveném termínu.

Podkladem pro předání nadačního příspěvku je Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku.

Kdo může žádat o udělení nadačního příspěvku

O udělení finančního příspěvku mohou žádat výlučně fyzické osoby do věku 35 let, a to nejdříve jeden rok před ukončením PhD studia. Příspěvek se uděluje absolventům PhD studia na českých vysokých školách pro jednoleté studijní pobyty v zahraničí.

Podporovaná vědecká oblast

Vědní obory: organická chemie, bioorganická a medicinální chemie.

Podmínky žádosti o udělení nadačního příspěvku

Žádost o udělení příspěvku musí obsahovat:

 • účel nadačního příspěvku (vědecký projekt v angličtině v rozsahu 2-3 stran)
 • výši žádané částky
 • strukturovaný životopis žadatele v angličtině
 • doporučující dopis školitele
 • identifikační údaje přijímací osoby (jméno, příjmení, adresa pracoviště včetně telefonu a e-mailu)
 • zvací dopis k jednoročnímu studijnímu pobytu na pracovišti přijímací osoby s uvedením předpokládaného počátku pobytu a nezbytných finančních pobytových nákladech.

Kritéria posuzování projektu

 • dosavadní studijní a odborné výsledky žadatele
 • kvalita a originalita projektu
 • vědecká excelence pracoviště přijímající osoby

Postup při podávání žádosti

Žadatel odešle na adresu nadace do 15. března příslušného roku písemnou kompletní žádost včetně všech požadovaných příloh a e-mailem obdrží potvrzení o přijetí žádosti.

Správní rada rozhodne o výsledku do 30. června příslušného roku a o svém rozhodnutí neprodleně vyrozumí žadatele. Toto rozhodnutí správní rady je konečné.

Důvody k vyloučení žádosti

 • žadatel nesplňuje požadované podmínky
 • nadační příspěvek byl již dříve žadateli udělen

Smluvní podmínky nadačního příspěvku

V případě kladného posouzení žádosti uzavře Nadace s žadatelem Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

Žadatel předkládá Nadaci jednu písemnou průběžnou zprávu po šesti měsících pobytu a písemnou závěrečnou zprávu do tří měsíců po skončení ročního studijního pobytu. Obě dvě písemné zprávy musí být potvrzené přijímací osobou žadatele.

Nadační příspěvek je poskytován ve čtyřech splátkách. První splátka ve výši deseti procent z celkového nadačního příspěvku je splatná do 30 dnů po podpisu Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Druhá splátka ve výši čtyřiceti procent z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10ti dnů ode dne sdělení data nástupu na studijní pobyt. Třetí splátka ve výši dalších čtyřiceti pěti procent z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10ti dnů od schválení první průběžné písemné zprávy správní radou Nadace. Čtvrtá, poslední splátka ve výši zbývajících pěti procent z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10ti dnů od schválení závěrečné písemné zprávy správní radou Nadace.

Žadatel se zavazuje ve všech publikacích vzniklých v rámci tohoto studijního pobytu uvést sponzorství Nadace Experientia.